Zgłoszenie uczestnika

Dane uczestnika
Proszę podać imię.
Proszę podać nazwisko.
Proszę podać prawidłowy adres.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
xxx-xxx-xxx
nr telefonu xxx-xxx-xxx.
Proszę podać prawidłowy adres e-mail!
Informacje o produkcji
pow. gosp.
ha
Proszę podać liczbę.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Leaf Media Kawalec Kulawik Spółka Jawna z siedzibą w Sandomierzu przy ul. Trześniowskiej 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000317597, NIP: 864-19-08-200, Regon 260262566. Dodatkowy partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, który wspólnie z Administratorem uczestniczy w realizacji operacji o którym mowa w pkt V może być współadministratorem, tych danych jeżeli wspólnie z innymi podmiotami uczestniczącymi w realizacji operacji ustala cele i sposoby przetwarzana tych danych.
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit a) RODO tj. na podstawie udzielonej zgody. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora obejmujące realizację celów z umowy nr 16/ROW/2021 zawartej dnia 7 czerwca 2021 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021 oraz w celu realizacji operacji z umowy nr 16/ROW/2021 zawartej dnia 7 czerwca 2021 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, a Leaf Media Kawalec Kulawik Spółka Jawna z siedzibą w Sandomierzu przy ul. Trześniowskiej 9, w tym otrzymania refundacji, a jeżeli będzie to niezbędne także w celu potwierdzenia zrealizowania ww. operacji oraz obowiązków określonych w formularzu tej umowy, wynikających z art. 57g ust. 1, w szczególności z pkt 5-6, ustawy z dnia 20 luty 2015 r. o wspieraniu obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2021r. poz. 182, z późn. zm.) tj. w celu przeprowadzania kontroli, wypłaty środków finansowych z tytułu realizacji operacji.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla jakiego zostały pozyskane, w szczególności realizacji zobowiązań umownych wynikających z umowy nr 16/ROW/2021 zawartej dnia 7 czerwca 2021 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, a Leaf Media Kawalec Kulawik Spółka Jawna z siedzibą w Sandomierzu przy ul. Trześniowskiej 9 przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów oraz upływu terminu dochodzenia roszczeń.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Ministerstwo Finansów, podmiot pełniący funkcję jednostki centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Europejska, organy Krajowej Administracji Skarbowej, dodatkowy partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich który wspólnie z administratorem uczestniczy w realizacji operacji dla osiągnięcia wspólnego celu określonego ww. umowie oraz inne podmioty uprawnione do wykonywania czynności z zakresu kontroli i audytu, także w celu potwierdzenia kwalifikowalności kosztów ponoszonych w ramach realizacji operacji.
 6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt wskazany w pkt. IX lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
 7. Przysługuje Pani/Panu także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji operacji.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Pani/a dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 12. W sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować od adresem e-mail: rodo@leafmedia.pl. lub pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt I.